Skip to main content

Digihelden nieuws

Digitale geletterdheid in regeerakkoord

Schermafbeelding-2017-10-13-om-23.23.00

Al jarenlang vindt een meerderheid in de Tweede Kamer dat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs moeten worden vernieuwd. Het onderwijs moet in veel opzichten anders om leerlingen de kennis en vaardigheden bij te brengen die ze voor hun toekomst als volwassene in de eenentwintigste eeuw nodig hebben.

Begin 2015 installeerde Dekker (staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) het "Platform Onderwijs2032". Onder leiding van Paul Schnabel (D66, Sociaal- en Cultureel Planbureau) werd een brede maatschappelijke dialoog over de inhoud van het onderwijs in gang gezet. 

Het Eindadvies dat begin 2016 verscheen, is omstreden. Het voorstel om de drie nieuwe domeinen 'mens en maatschappij', natuur en technologie' en taal en cultuur' in te richten is van de baan. De herijking van de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap en digitale geletterdheid en techniek bleef overeind.

En nu is daar dan het nieuwe regeerakkoord. Daarin valt onder meer te lezen:
"Samen met onderwijzers, leerlingen, ouders, het vervolgonderwijs en het beroepenveld wordt de afgesproken herziening van het onderwijscurriculum doorgezet. Deze wordt in 2019 wettelijk verankerd. Hiermee wordt het funderend onderwijs voor vakken als Nederlands, rekenen en wiskunde meer toekomstbestendig gemaakt en komt er meer aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden. Ook worden de kerndoelen aangescherpt voor techniek, burgerschap en seksuele diversiteit."

Digitale geletterdheid (ook wel: digitale vaardigheden) omvat ICT-(basis)vaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Het wordt een standaardonderdeel van het curriculum. En dat wordt tijd! Om verdere kansenongelijkheid te voorkomen, moet het ontwikkelen van digitale vaardigheden niet afhankelijk zijn van de thuissituatie en leefomgeving. Leerlingen en leerkrachten (!) moeten digitaal geletterd worden.